News

Congratulations to our graduates!

Tue 03 Jul 2012

Six group members are getting their doctoral degrees: Peng Fei, Chunhong Zheng, Yongfan Men, Jie Shen, Weitao Li, and Ying Zhou. Congratulations, Doctors!

Huang group also produce five Bachelors in 2012: Zitian Chen, Xiqian Jiang, Jiexun Bu, Tian Qiu, and Liang Xiong. Congratulations!